fbpx

Regulamin sklepu internetowego Germanistkapogodzinach.pl

W trosce o ochronę Twoich praw powstał niniejszy dokument. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych u mnie produktów elektronicznych. Pamiętaj proszę, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Sklep Internetowy jest prowadzony przez Karolinę Woszczek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JUM Karolina Woszczek, ul. Wólczańska, nr 125, 90-521, poczta Łódź, Numer NIP 5272912775, REGON 384912864
 2. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: germanistkapogodzinach@gmail.com
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych oraz świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.
 4. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronie Sklepu.
 5. Niniejszy dokument – Regulamin Sklepu określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.

WYJAŚNIENIE DEFINICJI

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

POJĘCIE WYJAŚNIENIE
Sprzedawca Karolina Woszczek, prowadząca działalność gospodarczą do firmą JUM Karolina Woszczek, ul. Wólczańska, nr 125, 90-521, poczta Łódź, Numer NIP 5272912775, REGON 384912864
Klient/Kupujący Osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze sklepu Internetowego, w tym osoba, dla której utworzone zostało Konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
Konsument Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin Dokument, który właśnie czytasz i który reguluje Twoja prawa i obowiązki oraz warunki zawarcia umowy ze mną jako Sprzedawcą za pośrednictwem mojego e-sklepu.
Produkt Dostępny w sklepie Internetowym produkt elektroniczny będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Szerzej o Produkcie mówię w osobnym paragrafie. Zapoznaj się z nim koniecznie.
Sklep Sklep internetowy, z którego właśnie korzystasz.
Formularz Zamówienia Formularz zamówienia to nic innego jak usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej mojego sklepu umożliwiająca Ci złożenie zamówienie, w szczególności poprzez dodanie Produktu elektronicznego do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży w tym sposobu płatności, dostawy etc.
Zamówienie Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu elektronicznego ze Sprzedawcą.
Usługa elektroniczna Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Umowa Sprzedaży Umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego dotyczącą produktów elektronicznych oferowanych w Sklepie internetowym.
Konto Użytkownika kursu online Oznacza indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu do kursu online, uruchomiony na rzecz kursanta przez Sprzedawcę. Po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego produktu elektronicznego nie jest konieczne posiadanie sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych przez Kupującego.
 2.  Wystarczające warunki dające możliwość korzystania ze Sklepu to:
  • Dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
  • Zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa
  • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
  • Posiadanie pakietu oprogramowania – pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednik.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod wskazanym adresem e-mail.
 4. Zabrania się Klientowi korzystania z innych kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczania treści o charakterze bezprawnym
 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 6. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej Sklepu drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na wskazany adres e- mail.
 7. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie Sprzedawcy.

 USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia.
 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 3. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia i po kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.

WARUNKi ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, NIP, adres email.
 3. Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka.
 4. Po dodaniu produktów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia, dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.
 5. Po przejściu do opłacania Klient zostaje przekierowany do ekranu logowania lub Rejestracji, chyba że Klient jest już zalogowany.
 6. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto, Klient składa zamówienie klikając przycisk opatrzony słowami Kupuję i płacęlub innym równoważnym sformułowaniem.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 8. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu PayU – system płatności online lub przelewem bankowym również informację o numerze zamówienia, wskazanym przez Klienta adresie e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia oraz produkt elektroniczny.
 9. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 10. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu elektronicznego. Następnie Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 11. Zakupiony przez Użytkownika Produkt dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu

PRODUKT

 1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu.
 3. Zakupiony przez Użytkownika produkt jest dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu, a także wysłana zostanie wiadomość e-mail do Użytkownika z aktywnym linkiem, pod którym można uzyskać dostęp do zakupionego produktu.
 4. Jeśli w opisie produktu na stronie Sklepu wskazano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 5. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy z korzystaniu z Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności także niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego Produktu.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zamówienia w Sklepie.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu. Są także udostępniane Kupującemu podczas składania zamówienia jest to: przelew elektroniczny i płatność kartą.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący „Zamawiam i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za zamówienie.
 4.  Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności.
 5. Wskazane w Sklepie ceny są cenami brutto, oznacza to, że uwzględniają podatek VAT.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest w wiadomości e-mail.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku, kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 8. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 10.  Po więcej informacji na temat Praw Konsumenta zapraszam do odwiedzenia strony Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez oświadczenie. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularze jest jednak tylko zaleceniem dla konsumenta, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienie od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 6. Celem zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeśli w toku zakupu Produkty Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

KURS ONLINE

 1. Na stronie można dokonać zakupu kursów online.
 2. Osoba, która dokona zakupi kursu online obok wymagań technicznych wskazanych w punkcie PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU jest także zobligowana do założenia konta uczestnika kursu online. 
 3. Konto uczestnika kursu online oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego rzez Sprzedawcę. 
 4.  Konto użytkownika jest prowadzone na platformie wpidea.pl. Celem założenia konta należy wejść na stronę Sprzedawcy wskazać wymagane dane oraz ustawić indywidualne hasło użytkownika.
 5. Po zaakceptowaniu regulaminu, Użytkownik może się zalogować przy wykorzystaniu nazwy użytkownika oraz hasła ustanowionego podczas rejestracji. Rejestracja jest konieczna do korzystania z produktów w postaci kursów on-line.
 6. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu.
 7. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę
 8. Materiały kursowe będą dostępne od razu w panelu kursu. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 9. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.
 10. W przypadku umów zawartych na czas określony np. model subskrypcyjny umowa obowiązuje do dnia wskazanego w dokonanym zamówieniu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej dostępnej na stronie Sprzedającego.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać może się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Żeby temu zapowiedz Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 5. Informuję, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracam się do Klienta z prośbą o udostępnienie mi hasła w jakiejkolwiek formie.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 3. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 4. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 5. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 6. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 5. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W zakresie Umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Data Publikacji Regulaminu: 29.02.2020

Data Aktualizacji Regulaminu: 29.09.2020

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin w formacie PDF

Formularz odstąpienia od umowy PDF

Formularz reklamacyjny PDF